Privacyverklaring Karadag Advocatuur in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Februari 2021

Karadag Advocatuur respecteert uw privacy en streeft ernaar deze vertrouwelijk te beschermen. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke soort persoonsgegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op Karadag Advocatuur en het beleid is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die de EU stelt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een specifiek persoon. Wanneer u onze juridische hulp inschakelt verwerkt Karadag Advocatuur onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Email adres
 • Nationaliteit
 • Identiteitsgegevens (zoals paspoort)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • BSN-nummer
 • V-nummer
 • Betalingsgegevens
 • Alle overige persoonsgegevens noodzakelijk voor verblijfs-en nationaliteitsrechtelijke procedures (tevens de procedures in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen).

Waarvoor worden de gegevens verwerkt? Doeleinden en grondslagen

Karadag Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Voorts worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van de boekhouding en het aanvragen van rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand. Karadag Advocatuur zal alleen over gegevens beschikken en gebruiken die nodig zijn voor legitieme doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en uitdrukkelijk in de opdracht is overeengekomen en gerechtvaardigd is.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen.

 • Uitvoering van uw overeenkomst met Karadag Advocatuur. Het verlenen van juridische diensten.
 • Uw toestemming. Bijvoorbeeld de verwerking van uw medische gegevens in het kader van uw verblijfsprocedure, u dient uitdrukkelijk uw toestemming te verlenen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het gerechtvaardigd belang. Hierbij kunt u denken aan het delen van uw gegevens voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden (voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren).

 

De bewaartermijn van uw gegevens

Karadag Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Karadag Advocatuur hanteert voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Digitaal dossier: 10 jaar
 • Voor de Belastingdienst dossier: 7 jaar
 • Fysiek dossier: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Karadag Advocatuur kan uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals Advocaat Centraal.

Het delen van uw gegevens in bovengenoemde gevallen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Verder zal het recht op geheimhouding altijd voor gaan op het recht op informatie bij een wederpartij.

Karadag Advocatuur beschikt over een eigen verantwoordelijkheid, de gegevens die Karadag Advocatuur van u krijgt zijn dan in weze van Karadag Advocatuur. Karadag Advocatuur zal alleen aan derden uw persoonsgegevens verstrekken, indien er sprake is van een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; Karadag Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens en privacy is voor Karadag Advocatuur belangrijk. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zijn er passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed organisatorisch en technisch te beveiligen. Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan kunt u contact met Karadag Advocatuur opnemen via info@karadag.nl

Privacy rechten

U beschikt over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht op correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zullen wij uw gegevens blijven verwerken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Karadag Advocatuur behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen en contact

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@karadag.nl of

Karadag Advocatuur

T.a.v. mevrouw Mr. Sevil Karadag

Beech Avenue 54-62

1119 PW Schiphol-Rijk

 

Deze privacyverklaring is op 15 februari 2021 vastgesteld.