Algemene Voorwaarden Karadag Advocatuur 2021
  Algemeen
 1. Karadag Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54059968. De onderneming wordt gedreven door Mr. S. Karadag. De bedrijfsactiviteit omvat de uitoefening van de rechtspraktijk/juridische dienstverlening.
 2. Binnen Karadag Advocatuur worden alleen opdrachten aangenomen die adequaat en deskundig zullen worden behandeld. Karadag Advocatuur voldoet aan de in de Verordening op de vakbekwaamheid gestelde voorwaarden.
 3. Opdracht
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Karadag Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht.
 5. De rechtsverhouding tussen Karadag Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 6. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door Karadag Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 7. Een opdracht aan de eenmanszaak wordt uitsluitend dan geacht te zijn aanvaard, indien de advocaat dit schriftelijk van de cliënt bevestigd heeft gekregen.
 8. De aanvaarde opdracht leidt voor Karadag Advocatuur tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverbintenis. De advocaat voert de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid.
 9. Tijdens afwezigheid van de advocaat zal Karadag Advocatuur opdrachtgever doorgeleiden naar de waarnemer/vervanger.
 10. Verstrekte opdrachten worden door Karadag Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 11. Karadag Advocatuur kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal Karadag Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Karadag Advocatuur is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Mr. S. Karadag, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Karadag Advocatuur gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij dezen dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Door Karadag Advocatuur ten behoeve van de client betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
 12. De opdrachtgever vrijwaart Karadag Advocatuur tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 13. Karadag Advocatuur kan, tenzij anders overeengekomen, communicatie met de opdrachtgever of diens contactpersoon via email laten verlopen. Karadag Advocatuur kan niet garanderen dat de per email verzonden berichten en/of bestanden veilig of virusvrij zijn. Karadag Advocatuur is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatie.
 14. Geheimhoudingsplicht
 15. Zowel de advocaat als de overige medewerkers van het kantoor zijn verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door het kantoor behandelde zaken.
 16. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Verordening op de advocatuur (Voda)
 17. Conform de toepasselijke regelgeving en het daarop gebaseerde kantoorbeleid dienen cliënten voorafgaand aan de dienstverlening te worden geïdentificeerd. Voorts is Karadag Advocatuur gehouden ongebruikelijke transacties te melden.
 18. Karadag Advocatuur verwerkt in haar administratie gegevens van opdrachtgevers als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Karadag Advocatuur bevestigt aan de opdrachtgevers aan de hand van een getoond identiteitsbewijs de identiteit van de client.
 19. Honorarium, kosten en betalingen
 20. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding voor algemene kantoorkosten van 5% (waaronder porti, telefoon- fax- en kopieerkosten etc.) en omzetbelasting BTW verschuldigd. Een opdracht wordt pas door Karadag Advocatuur uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
 21. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks aangepast. De werkzaamheden van de advocaat worden genoteerd in tijdseenheden van minimaal 6 minuten (1/10 van een uur).
 22. Karadag Advocatuur is bevoegd om eventuele verschotten (zoals griffierecht, uittreksels etc.) onmiddellijk en apart in rekening te brengen. Reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, evenals overige voor de cliënt voorgefinancierde kosten.
 23. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Karadag Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 24. Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Karadag Advocatuur gerechtigd de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Karadag Advocatuur is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).
 25. Indien voor de opdrachtgever wordt opgetreden op basis van een toevoeging, waarbij de kosten voor rechtsbijstand worden vergoed door de Raad van Rechtsbijstand, gaat Karadag Advocatuur uit van de correctheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 26. De opdrachtgever verklaart zich met het verstrekken van die gegevens in het kader van de verkrijging van de vergoeding door Karadag Advocatuur aan derden, als de Raad van Rechtsbijstand en de Belastingdienst, akkoord. Voor eventuele gevolgen van die verstrekking is Karadag Advocatuur niet aansprakelijk.
 27. Het voldoen van de declaraties door opdrachtgever dient te geschieden op bankrekening van de Rabobank ten name van Karadag Advocatuur op bankrekening: NL53 RABO 01491.07.404.
 28. Alleen betaling door overmaking op rekening ten name van Karadag Advocatuur gestelde bankrekening danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur gestelde algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijtschelding van de opdrachtgever.
 29. Zowel opdrachtgever als Karadag Advocatuur kan de opdracht beëindigen. Karadag Advocatuur zal daarbij een redelijke termijn in acht nemen. Als Karadag Advocatuur besluit de opdracht te beëindigen, moet de opdrachtgever het uitstaande honorarium en de uitstaande verschotten alsmede het nog niet gedeclareerde honorarium inclusief verschotten nog steeds voldoen.
 30. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 31. in verband met de Verordening op de Advocatuur dient Karadag Advocatuur de identiteit van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger vast te stellen door middel van het noteren van een paspoortnummer of het nummer van een ander identiteitsbewijs. De opdrachtgever verleent door het accepteren van deze algemene voorwaarden hieraan medewerking en verleent toestemming tot het verkrijgen, opslaan en verwerken van informatie zoals hierna wordt beschreven. Voorzover nodig, verklaart de opdrachtgever deze waar nodig de benodigde toestemming te hebben verkregen voor het verstrekken van persoonsgegevens.
 32. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens kunnen ieder moment verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerking zal waar de opdrachtgever dat aangeeft met diens instructies geschieden, behoudens hierna genoemde uitzonderingen. Karadag Advocatuur draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade. Karadag Advocatuur gaat er vanuit dat de opdrachtgever hem tevens, waar nodig, machtigt om derden voor de opslag van deze gegevens in te schakelen, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met het voorgaande.
 33. De persoonsgegevens van door Karadag Advocatuur ingeschakelde derden mogen door de opdrachtgever slechts voor het uitdrukkelijke doel waarvoor die informatie aan hem/haar is verstrekt, gebruikt worden.
 34. De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de AVG.
 35. Derdengelden
 36. Karadag Advocatuur ontvangt geen derdengelden en heeft derhalve geen derdengeldenrekening.
 37. Beroepsaansprakelijkheid
 38. De aansprakelijkheid van Karadag Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid van Karadag Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voorgenoemde verzekering voor rekening van Karadag Advocatuur komt.
 39. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Karadag Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten. Archivering
 40. Archivering
 41. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Van de sluiting van een dossier wordt schriftelijk bericht gedaan aan de opdrachtgever. Na sluiting blijft het dossier vijf jaar bewaard (financiële stukken 7 jaar) en daarna vernietigd.
 42. Toepasselijk recht
 43. Op de rechtsverhouding tussen Karadag Advocatuur en de opdrachtgevers (client) en op alle werkzaamheden van Karadag Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Karadag Advocatuur en een cliënt kennis te nemen.
 44. Verbeteringen en Klachtenregeling
 45. Karadag Advocatuur zal de opdrachtgever zo goed en adequaat mogelijk van dienst zijn. Opdrachtgever kan voor verbeteringen en bij klachten Karadag Advocatuur benaderen. Karadag Advocatuur kent een eigen klachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij mr. S. Karadag. Indien de klacht op het handelen van Mr. S. Karadag in de hoedanigheid van advocaat en de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigend resultaat biedt dan kan de klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten Noord-Holland of indien door cliënt gewenst via de Deken direct aan de Raad van Discipline.
 46. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden
 47. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van een verschil in interpretatie van of tegenstrijdigheid tussen beide teksten van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Karadag Advocatuur: www.karadag.nl. Karadag Advocatuur heeft het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.