Algemene Voorwaarden Karadag Advocatuur 2017

1. Algemeen

1.1 - Karadag Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht.

1.2 - Karadag Advocatuur staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 54059968.

1.3 - Binnen Karadag Advocatuur worden alleen opdrachten aangenomen die adequaat en deskundig zullen worden behandeld. Karadag Advocatuur voldoet aan de in de Verordening op de vakbekwaamheid gestelde voorwaarden.

2. Opdracht

2.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Karadag Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht.

2.2 - De rechtsverhouding tussen Karadag Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

2.3 - Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door Karadag Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.

2.4 - Een opdracht aan de eenmanszaak wordt uitsluitend dan geacht te zijn aanvaard, indien de advocaat dit schriftelijk van de cliënt bevestigd heeft gekregen.

2.5 - De aanvaarde opdracht leidt voor Karadag Advocatuur tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverbintenis. De advocaat voert de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid.

2.6 - Tijdens afwezigheid van de advocaat zal Karadag Advocatuur opdrachtgever doorgeleiden naar de waarnemer.

2.7 - Verstrekte opdrachten worden door Karadag Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

2.8 - Karadag Advocatuur kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Karadag Advocatuur is niet aansprakelijk voor hun gedragingen, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever omtrent de inschakeling van derden te overleggen. Door Karadag Advocatuur ten behoeve van de client betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.

2.9 - De opdrachtgever vrijwaart Karadag Advocatuur tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Geheimhoudingsplicht

3.1 - Zowel de advocaat als de overige medewerkers van het kantoor zijn verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door het kantoor behandelde zaken.

4. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Verordening op de advocatuur (Voda)

4.1 - Conform de toepasselijke regelgeving en het daarop gebaseerde kantoorbeleid dienen cliënten voorafgaand aan de dienstverlening te worden geïdentificeerd. Voorts is Karadag Advocatuur gehouden ongebruikelijke transacties te melden.

4.2 - Karadag Advocatuur verwerkt in haar administratie gegevens van opdrachtgevers als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Karadag Advocatuur bevestigt aan de opdrachtgevers aan de hand van een getoond identiteitsbewijs de identiteit van de client.

5. Honorarium, kosten en betalingen

5.1 - Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding voor algemene kantoorkosten van 5% (waaronder porti, telefoon- fax- en kopieerkosten etc.) en omzetbelasting BTW verschuldigd. Een opdracht wordt pas door Karadag Advocatuur uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

5.2 - Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks aangepast. De werkzaamheden van de advocaat worden genoteerd in tijdseenheden van minimaal 6 minuten (1/10 van een uur).

5.3 - Karadag Advocatuur is bevoegd om eventuele verschotten (zoals griffierecht, uittreksels etc.) onmiddellijk en apart in rekening te brengen. Reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, evenals overige voor de cliënt voorgefinancierde kosten.

5.4 - De werkzaamheden worden in principe een keer per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Karadag Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 - Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Karadag Advocatuur gerechtigd de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5.6 - Karadag Advocatuur is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).

5.7 - Het voldoen van de declaraties door opdrachtgever dient te geschieden op bankrekening van de Rabobank ten name van Karadag Advocatuur op bankrekening: NL53 RABO 01491.07.404.

5.8 - Alleen betaling door overmaking op rekening ten name van Karadag Advocatuur gestelde bankrekening danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur gestelde algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijtschelding van de opdrachtgever.

6. Derdengelden

6.1 - Karadag Advocatuur is ingeschreven en aangesloten bij de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten (hierna: de Stichting) in het Arrondissement Amsterdam te Amsterdam.

6.2 - Derdengelden zijn gelden van derden die in bewaring zijn en beheerd worden door de Stichting. Bij het terugboeken van derdengelden aan opdrachtgever zal dit geschieden door de Stichting aan de opdrachtgever.

6.3 - De bankrekening van de Stichting is NL86 INGB 0653 1383 69.

6.4 - De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer. 341500075.

7. Beroepsaansprakelijkheid

7.1 - De aansprakelijkheid van Karadag Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid van Karadag Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voorgenoemde verzekering voor rekening van Karadag Advocatuur komt.

7.2 - Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Karadag Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten.

8. Archivering

8.1 - Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.

9. Toepasselijk recht

9.1 - Op de rechtsverhouding tussen Karadag Advocatuur en de opdrachtgevers en de client en op alle werkzaamheden van Karadag Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Karadag Advocatuur en een client kennis te nemen.

10. Verbeteringen en Klachtenregeling

10.1 - Karadag Advocatuur zal de opdrachtgever zo goed en adequaat mogelijk van dienst zijn. Opdrachtgever kan voor verbeteringen en bij klachten Karadag Advocatuur benaderen. Karadag Advocatuur kent een eigen klachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij mr. S. Karadag. De vaste klachtenprocedure staat beschreven in de kantoorklachtenregeling. Een exemplaar van de klachtenregeling wordt als bijlage bij de opdrachtbevestiging gevoegd.

11. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden

11.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van een verschil in interpretatie van of tegenstrijdigheid tussen beide teksten van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Karadag Advocatuur: www.karadag.nl. Karadag Advocatuur heeft het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.

**Our terms and conditions are available on request. Karadag Advocatuur has a comprehensive and transparent complaints procedure. Details on request.